OCR Output

$;5—1—5) 1 6

Förvaltningen i

Japan .

Frin Tokyo meddelas: De allicrades Uverbefiilhavare 1 Japan, general
MacArthur, utfördade 4/1 direktiv, som från japansk statstjinst ute—
sluter alla "personer och organisationer, som agiterat for, igångsatt
och lett Japans förrädiska och katastrofala angrepp mot världsfreden”
samt ”alla icke önskvärda personer®, bland vilka nämns amiraler och
fältmarskalkar och sådana som haft ledande poster i de japanska ocku—
pationsforvaltningarnas (TT fr Reuter)
5 3