OCR Output

i

Lé;l-hss

Tal av Truman, Från Washington meddelas: President Truman höll 3/12 ett radiotal. Han

t t i yttrade bl.a.: "Detta år måste vi fatta ett beslut, som avgör, om vi
här hemma skall kunna dra någon nytta av den stora framtid, som vi käm—
pade så tappert för att skapa. Våra inrikespolitiska efterkrigsproblem
är precis lika allvarliga och på många sätt precis lika svåra som våra
internationella problem,. Om vi inte snart kan tillfredsställa behovet
av full produktion och sysselsättning hir hemma, kommer vi att ställas
inför allvarliga följder. De blir allvarliga inte endast för det ame—
rikanska folket som sådant utan även för vår ställning som ledare bland
världens nationer.” — _ Truman skisserade sedan de viktigaste inrikes.
politiska mål som skulle nås; det gällde för det första att omställa
näringslivet från krigstids= till fredstidsförhållanden så snabbt som
möjligt, för det andra att under övergångstiden hålla sysselsittningen,
lönerna och köpkraften på en hög nivå och för det tredje att hindra va=—
rupriserna att samtidigt gå upp. Han framhöll, att förverkligandet av
dessa mål betydde världens förtroende för Amerikas ledning, Truman
erinrade om att omedelbart efter den japanska kapitulationen represen—
tanter för kongressen, industrin, arbetar= och jordbrukarorganisatio—
nerna givit honom ett samfillt personligt löfte om samarbete och sam»
verkan under omställningen, men förklarade samtidigt att icke alla
sa loften hållits, vilket försvårat försöken att avvända deflationens
faror, Beträffande arbetskraftsproblemet hävdade Truman, att den stat.—