OCR Output

‘.] w24 *

Fred Siam —
Storb ri tannien,.

Kinesisk freds=—
plan.

suverinitet eller politiska oberoende, De har vidare lovat att inte
ingå några överenskommelser, som står i strid med det nuvarande avta—
lets bestämmelser. De har lovat att konsultera iranska regeringen i
alla frågor, som direkt berör iranska intressen, En representant for
iranska regeringen bör vara närvarande på fredskonferensen närhelst
frågor berörande Iran diskuteras. _ (TT fr Reuter)

Officiellt meddelas i London: Det första fredsfördraget tedar det andra
världskrigets slut undertedknades 1/1 i Singapore mellan Siam å ena
sidan och regeringarna i Indien och Stoprbritannien å den andra.; Stor—
britannien åtar sig att förorda Siams inträde i FN—organisationen,

Siam förpliktar sig bl.a. att fritt ställa alla hopade risförråd till
förfogande, Detsamma gäller alla framtida överskott fram till septem—=
ber 1947 till gängse priser, ' Dessa livsmedel skall användas av Stor—
britannien till att ticka den svåra bristen på ris i de angränsande
länderna, såsom Burma och Malacka, Vidare skall Siam gottgöra den ma=—
teriella skada som vållats indisk egendom och indiska intressen genom
Siams inträde i kriget på Japans sida, (TT fr Reuter)

Från Chungking meddelas: En fredsplan i tfe-punkter för Kina framlades
5L/12 av kinesiska centralregeringens delegater vid överläggningarna
med den kommunistiska delegationen i Chungking, Plahen innebär att
alla fientligheter inom landet skall upphöra gh järnväigsförbindelser=
na återupprättas. Regefingen och kommunistpartiot skäll utse var sin