OCR Output

hjg rm d o de 8 36

ända in i döden har den sådd såtts som en gång skall utvecklas till den natio=
nalsocialistiska rörelsens ärorika pånyttfödelse och därmed till skapandet av
en verkligt enad nation. Många tappra män och kvinnor har beslutat att in i

' det si8ta, sammanlinka sina liv med mitt. Jag har bott dem och till slut boord=—

rat dem att inte göra detta utan att fortsätta att delta i nationehs kamp, Jag
uppmanar arméns, flottans och flygots befälhavare att med alla till buds st&en—
de medel stirka våra soldaters motståndsanda och deras nationalsocialistiska

tro med särskilt eftertryck på det förhållandet, att jag själv som grundare och
skapare av denna rörelse föredrar att dö framför att fegt resignera eller kapi—
tulera., Må det vara klart för tyska officerare, att ett distrikts eller en stads
kapitulation aldrig kan komma ifråga och må befälhavarna utgöra ett lysande fö—
redöme i trogen pliktkänsla ända in i döden. Innan jag dör, utstöter jag förre
rikgmarskalken Hermann Goring ur partiet och berövar honom alla de rättigheter,
som han fick i enlighet med dekretot 29/6 1941 och genom mitt riksdagstal 1/9
1939, Innan jag dör, utstöter jag förre riksledaren och inrikesministern Hein—
rich Himmler ur partiet och all statlig tjänst. Bortsett från att de brutit

sin lojalitet mot mig har Göring och Himmler dragit obotlig skam över landet

och nationen genom att i hemlighet förhandla med fienden utan min vetskap och
mot min vilja och också genom att på olaglig väg söka bemäktiga sig kontrollen
över staten,” — — _ I testamentet uppräknas därefter medlemmarna i den nya rege=
ring, som Hitler utnämnt, ”hederliga män som skall fortsätta kriget med alla
medel”; rikspresident, krigsministor och överbefälhavare för flottan storamiral
Karl Donitz, rikskansler dr Joseph Goebbels, partichef Markin Bormann, utrikos=
minisker Arthur Seyss—Inquart, inrikesminister gauledaren i Paul Geisler,