OCR Output

mna samarbota mod regeringen. Så snart amerikanska och brittiska regeringarna
övertygat sig om att detta vänskapliga råd godtagits av bulgariska rogeringen, och
de nämnda representanterna intagits i densamma skola de erkänna denna regering.
Beträffande atomkraftproblemet ha Sovjetunionens, Storbritanniens och Förenta
staternas utrikesministrar kommit överens om att föreslå FN—organisationens gene—
ralförsamling att överväga tillsättandet av en kommission inom FN för behandling
av frågor härrörande från upptäckten av atomkraften och därmed sammanhängande frå—=
gor, De ha enats om att uppmana de övriga ständiga medlemmarna av säkerhotsrådet,
Frankrike och Kina, att tillsammans mod Kanada ansluta sig till dem, då det gäller
att ta initiativet till att stödja följande förslag till rosolution vid FN:s ge—
neralförsamlings första möte i januari 1946: FN:is generalförsamling har beslutat
att tillsätta en kommission, vars sammansättning och kompetens bestämmes i det
följande för att behandla probl.m, som uppstått genom upptäckten av atomkraften
och andra besläktade frågor: 1) Tillsättandet av kommissionon: Kommissionen har
hirmed tillsatts av generalforsamliugon med de direktiv, som återfinnas under mom,
5. 2) Kommissionens förhållande till FN:s organ: A) Kommissionen skall framlägga
sina rapporter och förslag för säkerhetsrådet, och dessa rapporter och rekommenda—
tioner skola offentliggöras, försåvitt icke säkerhetsrådet i fredens och säkerho—
toens intresse annorlunda bestämmer. Om så är lämpligt, bör säkerhotsrådet överläm—
na dessa rapporter till generalforsamlingen och medlemmarna av FN samt till eko—
nomiska och sociala rådet och till andra organ inom FN. B) Med hänsyn till säker=
hetsrådets primära ansvar enligt FN:s stadga for uppritthillandet av världsfreden