OCR Output

5=12—28: 2

ministrar. Utrikesministrarnas stillforetridare skola omedelbart Ateruppta sitt
arbeto i London på grundval av den överenskommelse, som träffades på de punkter

som diskuterades vid utrikesministerrådets första plenarsammanträde i London. +

2) När arbetet på alla dessa fördragsutkast avslutats, skall utrikesministerradet
sammankalla en konferens för behandling av fredsfördragen mcd Italien, Rumänien,
Bulgarien, Ungern och Finland, Konferensen skall bestå av de fem utrikesministrar=
nas råd samt alla medlemmar av FN som aktivt, med väsentliga militärstyrkor, del—
tagit i kriget mot fiendestaterna i Europa. Dessa medlemmar äro Sovjetunionen,
Storbritannien, Förenta staterna, Kina, Frankrike, Australien, Belgien, Vitryss—
land, Brasilion, Kanada, Tjeckoslovakien, Etiopien, Grekland, Indien, Holland,
Belgien, Nya Zeeland, Norge, Polen, Sydafrikanska unionen, Jugoslavien och Ukraina .
Konferensen skall äga rum senast L/S 1946. — 3) Sedan konferensens UGverliggning—
ar avslutats och dess förslag framlagts till granskning, skola de stater som under—
teoknat vapenstilleståndsfördragen med Italien, Rumänien, Bulgarien, Ungern och
Finland,varvid Frankrike kommer att räknas till signatärstaterna på grund av freds=
fördraget med Italien, utarbeta den slutgiltiga ordalydelsen av fredsfördragen.

— _ lD;) De sålunda utformade slutgiltiga fredsfördragen skola undertecknas av
representanter för de stater som äro representerade vid konferensen och som befin=—
na sig i krig med ifrågavarande fiendestater., De olika fredsfördragens innehåll
kommer därefter att överlämnas till de övriga medlemmar i FN, som äro i krig med
ifragavarande fiendestater. — 5) skola trida i kraft omedelbart
efter det de ratificerats av de allierade stuter som undertocknat vapenstillestånds=—