OCR Output

15—12—18:3

har man kunnat observera, att Sovjetunionens instillning till mig förändrats.
Tvärtom tillhörde jag de fyra finnar, som herr Molotov inte ansig vara lämpliga
kandidater vid presidentvalet år 1940, Av vad jag i det föregående framhållit
torde framgå, att man inte på ryskt håll förhöll sig välvillig till mig. Där=—
för var jag heller aldrig i tillfälle att föra förtrocndefulla förhandlingar med
ryssama." — Hirofter skildrado Tannor, hur Finland ånyo råkado i krig samt
sitt eget åtorinträde i regoringen, Tanner berörde do svårighoter, som regeringens
verksamhet åsamkades på grund av att det icke existerade en klar arbets— och makt=—
fördelning mellan regeringen och högkvarteret, På grund av den stora auktoritot
överbefälhavaren åtnjöt skötte högkvarteret tämligen självständigt allt som hade
med den egentliga krigföringen att gira, De största och viktigaste avgörandena
triffades i hogkvarteret utan att regoringen hordes i saken och vanligen utan att
den ens underrättades därom på förhand, Särskilt de medlemmar av regeringen, till
vilkas fack dossa angelägenheter icke hörde, fick för det mosta först eftoråt upp=
lysningar härom, — _ Tanner behandlade ingåonde det socialdemokratiska particts
ståndpunkt till kriget, En självfallen följd av det fasta samband som genom ti=—
derna rått mellan de socialdemokratiska representantorna i regeringen och partiar»—
ganen, sade han, var att jag sedan jag ånyo inträtt i regeringen ofter krigsutbrot—
tet tog till rättesnöre att i min verksamhet i möjligaste mån följa de direktiv,
som de socialdemokratiska partiorganen rekommenderat. _ — Enligt Tanner var de
huvudsakliga svårigheterna vid frödssträvandena följande: 1) Tyska stridskrafter
fanns i landet, Sålänge Tyskland hade sin kraft kvar och avancerade i sitt krig
mot Sovjetunionen, fanns det inga verkliga möjligheter att sluta fred, åtminstone