OCR Output

' h5=1=10;33

befriade områdona, Utgifterna för dessa uppgifter äro en del av krigsbudgeten,

I de preliminära beräkningarna av anslagen ha medtagits belopp för fortsatt låne—
och uthyrningshjälp åt våra allierade, De äro baserade på förutsättningen att f
låne= och uthyrningslagen kommer att förlängas, innan den utlöper den 30 juni
19);5. Omkring en sjättedel av de nuvarande krigsutgifterna komma på lärfe= och
uthyrningsleveranser samt på hjälp och återuppbyggnad. Vi skola fortsitta med
låne= och uthyrningsleveranscr liksom våra allicrade skola fortsätta att limna
motsvarande hjälp i tillräcklig omfattning för att kriget skall kunna vinnas.
Låne= och uthyrningssystemet har varit och kommer att bli ett krigsinstrument.

Det kommer att upphöra, när kriget är slut, men nir kriget borjar nirme sig sitt
slut på någon plats blir det måhända sbsolut nödvändigt för oss att hjälpa till
att lindra nöden i de befriade områdena, Ingen ändring i den låga räntefot, vid
vilken kriget finansieras, är plancrad,... Planer äro färdiga cller halla på att
utarbetas för statliga och lokala offentliga arbeten till en kostnad av 3 miljar»
der dollars, de statliga understöden för vägbyggen ej medräknade,.... Krigstidens
skatter miåste bibehållas så länge krigsutgifter av stor omfattning äro nödvändiga,
När en gynnsam utveckling av kriget möjliggör en kraftigare nodskärning av krigs—
utgifterna bli mindre skattoregleringar möjliga och önskv'irda, Lånecbehovet under
finansåret 1946 kommer att uppgå till omkr. 40 miljarder dollars, jimfort med 51
miljarder innevarande finansår, Så lärige vi äro i krig komma vi att ge oinskränkt
prioritet åt all krigsproduktion och åt alla behov av arbetskraft för kriget.
Emellertid blir det måhända allteftersom kriget fortskrider mojligt att omlägga

en del krigsindustrier, For att frimja anstillningsmojligheterna och garantera