OCR Output

for krigsindamil. Vidare ha låne— och uthyrningsleveranser i varor och tjänster
för 36 miljarder dollars skett till våra allierade, vilka i sin tur hjälpt till
med för omkring miljarder dollars varor och tjänster,... Våra stridande styr—
kor i Europa och Asien göra av med stora mingder ammunition, och var frimsta upp—
gift nu blir att fylla på förråden och förse soldaterna med de modornaste vapen,
som kunna framställas, En for tidig avmattning i krigsproduktionen ökar offren

i människoliv och fördröjer segern, Krigsutgifterna beriknas omellertid borja
minska under finansåret 19;6, men hur stor minskningen blir kommer att bero på
krigets Fordelningen av do olika krigsutgifterna kommer i varje fall

att ändras avsevärt, Det har förekommit overoPtlmlstlska spekulationer om mojlig=
heterna för ncquarniägar i krigsutgifterna, när de svårare fientligheterna i Eu—
ropa upphöra och våra huvudansträngningar äro inriktade på det japanska filttiget.
Vi skulle göra ett stort misstag, om vi i våra militära och budgetsplaner under—
skattade uppglften att besegra Japan. Japan håller nu ett område besatt, som är
dubbelt så stort som det na cisterna innehade i Europa då de stodo på höjden av
sin makt — ett område lika stort som de kontinentala Förenta staterna. Den be=
folkning, som nu står under japansk kontroll är mer än tre gånger så stor som Fö=—
renta staternas. Forbindelsolinierua till Stilla havet och den asiatiska krigs=— .
skådeplatsen äro 2 å 3 gånger så långa som till Europa. Allteftersom kriget mot
Japan fortsätter måste flera fartygslaster transportoras över större avstånd.,

V&r uppgift i Europa kommer icke att vara slut, när flcncllgheterna där upphöra.
Kriget kommer icke att vara vunnet, såvida vi Jcke påtaga oss vår del av ansvaret
för förvaltningen av de ockuperade omradena cch för hjälp och återuppbyggnad i de