OCR Output

i L5—1—911

$rx storingar

1 Norze.

Tyskeryska
l Eråge%.

Kriget på
TastFronten.

Enlist uppriftor, som samusnstöllts på norskt regeringshåll i London,
voro 1/1 19);5 omkr. 16,000 normän föngslade av tyskarna, Däri ingå de
2,000 normän, som hösten 19l); fingslades vid de omfattande arresteringe»
arna av gisslan, Meilan 8,000 och 9,000 av fångarna äro deporterade
till fångläger i Tyskland, (SNP)

Tyska överkommandot meddelar &/1: I Ungern ha trupper ur armén och Vaf—
fen=—SS mellan Plattensjön och Donau i flera dagars hårda anfallsstrider
brutit genom de ficentliga ställningarna och norr om Vertesberget vunnit
upp till LhO km terräng mot öster. Gran (Esztergom) återorövrades,

Den tysk—ungerska garnisonen i Budapest håller alltjämt stånd mot de från
öster anstormande ryssarna. (TT fr DN3)

Frin general Eisenhowers högkvarter meddelas 8/1: På norra sidan av Ar—
denner—utbuktningen har vårt anfall fortsatt med framryckningar i båda
avsnitten trots envist fientligt motstånd. Söder om Lierneux ha vi. vun—=—
nit 3 km terräng. Längre åt väster ha vi erövrat Le Falaise och FPrai—
ture och skurit av landsvigen mellan St—Vith och Laroché på 3 ställen.
Sydöst om Marche ha våra förband ryckt fram 2,000 meter. Söder om
Wissembourg har fiendens infanteri, stött av stridsvagnar, gjort ; an—
fall, varvid våra främsta avdelningar förlorade en del terräng, På El—
sass=slätten 30 km söder om Strasbourg har en fientlig styrka, som stötte
fram norrut längs Rhen—Rhöne—kanalen, tvingat bort våra trupper från Wit—

ternhaim och Friesenheim, Striden har fortsatt norr om denna stad.,
(TT fr Reuter

X