OCR Output

15=1+71+12

enligt lömnat si stora bidrag,. Undor sån befrielse visade Froarkriks prov på
ofortrottad bes;utsunhet &tt bekömpa tyskarna genom att fortslitta moständsgrup=
pernas hjältemodiga anströngningar under ockupationen och alla de fransmäns an=—
stringningar, vilka i hela virlden vigrat att ge upp efter katastrofen 1940. . i
dag kimps franska arméer Ater vid våra söners sida, Sedan vår landstigning i
Afrike ha vi till fransmännens förfogande ställt alla de vapen och all den krigs—= — .
materlel, som vara resurser och vart militira lige tillatit, Jag är glad att
säga, att vi nu äro redo att utrusta stora nya franska styrkor med da mest moder=»
na vapen, Förutom de bidrag, som Frankrike kan bringa för vår gemensamma seger,
betyder dess befrielse jämväl, att dess stora inflytande åter står till förfogan—
de, då det gäller fredsproblemen, Vi erkänna till fullo Prankrikes vitala intres=—
se av en varaktig lösning av det tyska problemet och de bidrag, det kan limna vid
skapandet av internationell tryaghet. Frankrikes formella anslutning till de fö=—
renade nationernas deklaration för några dagar sedan och det forslag vid Dumbarton»
Oaks—konferenserna, enligt vilkot Frankrike skulle få en av de fem permanenta
platserna i det föreslagna säkorhetsridet, bevisa, i vilken utstrickning Frankri—
ke återintagit den det tillkommande platsen i fråga om makt och ledning, Det är
för mig alldeles klart, att vi som on visentlig faktor for vidmakthållandet av
freden i framtiden, måste ha en alla omfattande militär utbildning efter detta

— krig, och jag skall sända ett särskilt budskap till kongrossen i denna fråga. En
varaktig fred kan icke tryggas utan ett starkt Amerika — starkt i socialt och eko=
nomiskt lika vil som i militirt avscende." Roosevelt slutade sitt tal med orden:
”Detta nya år kan medföra de största prostationerna i mänsklighotens historia.

(Forts . ).