OCR Output

h5—1e7:11

diskussioner skola leda till att ett demokratiskt världssäkerhetssystem skapas,
eftersom dessa forberedande USverliggningar banade mark för ett sådant system. Vi
och andra förenade nationer marschera framåt med kraft och beslutsamhet att skapa
ett sådant system med hjälp av samarbetets smidiga och starka faktorer,. Minsklig—
hetens nyvaknade samvete kommer inte att tillåta att detta yttersta försök
lyckas. Vi tro, att de framsteg,söm gjorts. under den sista genorationen, då det
gäller att slå bryggor mellan folken, kan erbjuda en praktisk metod att skapa Om«
sesidig förståelse, på vilken freden och fredens institukrioner måste grundas,

och det är vår politik och vårt mål att använda dessa tekniska landvinningar för
världens bästa, Vi amerikanare ha alltid trott på människans rättighet att komma
i åtnjutande av de till buds stående arbststillfillena, Detta har varit ett av
de främsta målen i vår nationecila politik, Vad vi tro på, när det gäller indivi—
derna, det tro vi också på när det gäller nationerna., Vi äro motståndare till
restriktioner, vare sig de stödjas i lag eller tillkommit genom privata arrange»
mang, restriktioner, som snedvrida och menligt inverka på affärslivet, transport=
väsendet och handeln. I detta avscende ha vi att sopa rent framför vår czen dörr,
Men det är vår förhoppning, icke endast i vårt eget välstånds introsse utan Yven

i hela världens, att handeln, affärslivet, och tillträdet till råvaror och mark=—
nader skola bli friare efter detts krig än någonsin tidigare i världens historia.,
En av de mest uppmuntrande händelserna under året på det internationella området
har varit det franska folkets pånyttfödelse och den franska nationens Atervindande
till de förenade nationerna, I stillet för att ha krossats av nazistväldets ter—
ror, steg det franska folket upp med större tro in någonsin på sitt lands öde och
på sundheten i de demokratiska idealen, till vilka den franska nationon traditions—