OCR Output

*
las till dem, som med våld berövats den, Men med inre tvedrikt och med många med=
borgare i de befriade länderna alltjämt som krigsfångar eller tvingsarbetare i
Tyskland är det svårt att utröna, vilkeon form av självstyrelse folket i själva
ve rket öng ar, Under en interimsporiod till dess förhållandena tillåta, att
viljan få/ett sant uttryck, ha vi och våra bundsförvanter ofrånkomlig skyldighet
att använda vårt inflytande i syfte att ingen tillfällig eller proviso¥isk myn—
dighet i de befriade länderna hindrar det slutliga utövandet av befolkningens rätt
att fritt vilja den regering och de institutioner, under vilka de skola leva som
fria min, Det är endast allt för lätt för oss att betrakta de ledare vi tycka om
såsom ansvariga och dem som vi ogilla som icke ansvariga. Det är vår avsikt att
hjälpa de fredsälskande folken i Europa att leva tillsammans som goda grannar, att
erkinna deras intressen och att icke underblåsa deras traditionella missnöje med
varandra, Men vi få inte låta de mångskiftande och omedelbara problem, som stå
i samband med Europas befriande, fördröja upprättandet av ett instrument för fre=
dens vidmakthållande, Inför den gemensamma faran slöto sig de förenade nationerna
samman för att trygga alla fredsälskande staters självständighet och frihet, så
att inte tyranniet åter en gång skall kunna söndra och härska, Internationell
fred och internationellt välstånd lika väl som nationell fred och nationellt väl—
stånd kräva att man stindigt.ir på sin vakt och fortsätter samarbetot och den or—
ganiserade anstringningen,. Många av fredens pr&blem äro aktuella för oss nu,
trots att kriget ännu inte avslutats, Den atmosfär av vinskap och ömsesidig för—
ståelse samt beslutsamhet att finna en gemensam grundval för ömsesidig förståelse,
som präglade samtalen i Dumbarton Oaks, ger oss anledning att hoppas att kommande