OCR Output

h5e—1—719

rationen inte utgira regler, som kunna tillimpas vid varje tillfälle i denna
krigsförstörda värld, Men det bra och nyttigt, att vi ha principer, för vile=
ka vi kunng kimpa. Vi skola inte tveka att använda vårt inflytande — och använ—
da det nu — att så långt det stir i minsklig makt garantera, att Atlantdeklaratic»
nens principer uppfyllas. Vi ha inte ryggat tillbaka för det militära ansvar som
kriget pålagt oss. Vi kunna icke och vilja icke rygga tillbaka för det politiska
ansvar, som följer i stridens kölvatton. Jag önskar icke ge det intrycket, att
alla misstag och missrikningar kunna undvikas vid fredsstiftandet. Men vi få _
icke denna gång förlora hoppet om att kunna åstadkomma en internationell ordning,
som kan vidmakthålla fredén och i åratal förverkliga en mora perfokt rättvisa
mellan nationerna. För att åstadkomma detta måste vi vara på vår vakt, så att

vi icke utnyttja eller överdriva meningsskiljaktigheterna mellan oss och våra
allierade, särskilt i fråga om de folk, som befriats från det .fascistiska tyranni=—
et. Det skulle icke vara rätta sättet att bilägga dessa meningsskiljaktigheter .
eller skapa ett internationellt instrument, vilket kan rätta misstag, som kunna
ha gjorts, Jag skulle icke vara uppriktig, om jag icke medgåve, att det existe=
rar bekymmer i fråga om flera situationer — de grekiska och polska frågorna t.ex.
Men dessa situationer äro icke så lätta och enkla att lösa, som en del talesmän,
vilkas uppriktighet jag icke ifrågasätter, vilja få oss att tro,. Vi ha
heter, icke med nödvändighet juridiska, mot de landsflyktiga regeringarna, mot

de underjordiska ledarna och mot våra större allierade, som varit närmare under=»
gången in vi,. Vi och våra allierade ha förklarat, att det är vår avsikt att
respektera alla folks rätt att välja den styrelseform, under vilken de vilja
leva, och att se till att de suverlinn rättigheterna och sjävlstyrelsen Aterstil—