OCR Output

h5-1 ;»-7 $ 6

och detsamma ur fallot betriffande kryssar. och hangarfartygsprogrammet, Det
religger on ytterst farlig brist pa reparalionsarbetare och reparationsdclar....
Tillgången på unga män under 26 år, d,v.s, klass 1 a, är nistan uttömd, PFör att
ersätta personal i de väpnade styrl inn måste vi nu ta till min som arbeta i krigs=
industrin, vilka hittills haft uppskov, Armén måste veta, att den kan räkna med
en ständig ström av unga män for att ersitta forluster, Det kommer att bli svårt
att tillfredsställa detta allt överskuggande behov och det blir också mycket svå=
rare att nå produktionsmålen för Efter mycket övervägande föreslog jag
kongressen förra året att anta en lag om nationell tjänsteplikt, som det mest de=
mokratiska och effektiva sättet ntt garantera en tillricklig krigsproduktion.
Denna rekommendation följdes icke, Jaz uppmanar nu kongressen ånyo att genomföra
en sådan lagstiftning så fort som möjligt, Det är inte för sent, Den bittra er—
farenheten har visat att ju nänmnare vi komma slutet av kriget desto mer nödvändigt
är det att produktionen håliles uppe på högsta möjliga nivå för att fienden skall
kunna tilldelas dråpslaget, Det finns tre elementära skäl till lagen om nationell
tjänsteplikt, För det första åstadkommes därigsnom att vi ha rätt antal arbetare
på rätt plats vid rött tid, För det andra få våra soldater därigenom ett vittnes=
börd om att vi ge dem, vad de ha rätt att fordra, nämligen vår totala anstringning.
För det tredje skulle det vara det sista otvetydiga svaret på nazisternas och ja—
panernas förhoppningar om att de skola kunna uppnå en förhandlingsfred, Lagen

om nationell tjänsteplikt skulle möjliggöra, att vi på ett säkert och snabbt sätt
kunna tillfredsställa våra personalbehov, Den skulle endast tillämpas i den ut=—
strickning, som det militira behovet kriver,..., I avvaktan på kongressbeslut om