OCR Output

de styrka, De japanska styrkorna på Filippinerna ha kluvits. Hårda strider —
kostsamma strider — ligga ännu framför oss..... I vår världsomfattande strategi
glömde vi icke den viktiga uppgiften att bringa Kina all tänkbar hjälp. Trots
nästan oövervinnerliga svåärigheter ökade vi denna hjälp under För närva—
rande får Kina hjälp flygvägen — det finns ingen annan väg, Vid slutet av 19hl;
förde flygets transportkommando tre gånger så mycket förnödenheter till Kina

som för ett år sedan och mycket mera per månad in som någonsin transportorades

på Burmavigen, d& dess kapacitet var som störst,,,. Ehuru våra enastående produk—
tionssiffror möjliggjort våra segrar måste vi på vissa områden ställa målen ännu
högre. De största leveranserna gjordes till krigsdepartementet i december 19h3.
Delvis beroende på bakslag har produktionen inte varit så stor sedan, Produktio=—
nen av krigsmateriel hade gått ned med 15 % i juli innan en vändning till
det bättre åter inträffade. På grund av ökade rekvisitioner från stridskrafter=
na på andra sidan havet i oktober 19lj; måste den bertiknade produktionen höjas med
10 %, En månad senare måste den ökas med ytterligare 10 %, varför produktionsmå=—
let nu är högre än vad vi någonsin tidigare uppnått.... I oktober 19h);, då en
del människor sade att kriget i Europa var slut, skeppades mer armépersonal till
Europa än under någon tidigare månad av kriget, Vad som särskilt behövs nu är
sjukskoterskor.... Många kritiska produktionsprogram med starkt Ukade behov hind—
ras nu allvarligt av bristen på arbotskraft, Arméns viktigaste behov äro för
närvarande artilleriammunition, bomber; gummiringar, stridsvagnar, stora last—
bilar och B—29—or, I alla dessa viktiga program ticker den nuvarande produktio—
nen icke behoven, Produktionen av bl.a. raketer himmas av bristen på arbetskraft,