OCR Output

45—1~7:1

Ncutralitets=—
kränkningar.

Polen och Sov—

Churchill i
Frankrike,

Svenske férsvarsstabon meddolar: S6dra Sverige överflögs 6/1 i väst—öst=—
lig riktning av ett stort antal flygplan,. Något senare flögo troligen
samma plan i motsatt riktning, Luftvirnet var i verksamhot,. (TT)

Polska telegrambyrån i London meddelar Q/l, att den av polska regeringen
fått bemyndigands att.uttala, att Sovjetunionens officiclla erkinnande
av den sovjetunderstodda provisorisks regeringen i Lublin är en direkt
kränkning av den polska rationens elcementära rätt att utgöra en oavhängig
stat, som är fri från varje utlindsk inblandning, samt en kränkning av
polackernas oförytterliga ritt att sjilva organisera folkets existens.
Polska regeringon, som önskar att varaktig förståclse skall råda mellan
Polen och Sovjetunionen, beklagar sovjetregeringens handlingssätt djupt,
eftersom aktionen försvårar on sådan förståelse och ints bidrar till att
stärka de förenade nationernas solidaritet, som är så nödvändir i kampen
mot den gemensamno fienden. (TT fr Reuter)

Frah goneral Eisenhowers hogkvarter moddelas: "Premiirminister Churchill,
som under sitt korta besök på kontinenten var general Hisenhowers gist,
anlände till Frankrike 3/1 och återviäinde till England 5/1, Överlägg»
ningarna mellan Ckarchill och Eisenhower höllos i Eiscnhowers högkvarter.,
På hemresan konfererade permiärinistern också med filtmarskalk Montgo—
mery i dennes hogkvarter." (TT fr Reuter)