OCR Output

h5—1—5:2

Ubåtskriget.

Luftkriget.

Tyska överkommandot meddelar Å/l: Den tyska krigsmarinon sänkto under
månaden decomber fientliga fartyg om 163,.600 bruttoton och dessutom 16
jagare och eskortfartyg. + fr ONE]

Överbefälhavaren för Förenta staternas stratogiska flygstyrkor i Buropa,
generallöjtnant Spaatz, moddelar att dot amerikanska flygot under
19; har fills 958,000 ton bomber den curopeiska krigsskådeplatsen.
Stridsförlusterna uppgå till 9.27h plan, medan 15,318 tyska plan för—
storts . (TT fr Reuter)

x