OCR Output

2

Polens regering.

Turkiet bryter
med Japan.

USA:s fartygs—
EroäuEtion.

‘ Krigct på vist—
Tronten.

plancrandet av on sfidan intornationell ordning, som skall f¥rebyrga fa—
ran for kommende krig."" _ (T? fy Reuter

Enligt Moskvaradion har konseljpresidenten i den provisoriska polska roge—
ringen Osabka—Morawski i ott tal vid polska nationalrådets sammantride
förklarat:"Polens provisoriska regering Onskar hirmed informera alla intres
serade regeringar och personer om att den såsom varande Poleng enda lagligs
regering, som uttrycker det polska folkets vilja och bir hela bördan av
striden för befriandet av do polska områden som ännu hållas besatta sv tys—
karna, icke kommer att erklinna några finansiclla operbtionor cller föra
pliktelser,som ingåtts med don polska emigrantregeringen i London,”

(TT fr Reuter)

Ankararadion meddelar, att turkiska nationalförsamlingen j/l beslöt att
avbryta de diplomatiska förbindelserna med Japan, (T? fr Reuter)

Forenta staternas sjofartskommission meddelade 5/1, att under år 194 sam—
manlagt 1.677 handelsfartyg på 16,.343;000 ton byggts vid civila amorikans—
ka varv: (TT f# Reuter)

Tyska överkommandot meddelar 3/1: Slaget i det stora området vid Bastogne
pågår under hårda strider, som bölja fram och tillbaäka, I vinterslagot har
fienden enligt hittills föreliggande rapporter sammanlagt förlorat.100 ka»
noner, 1%230 stridsvagnar och andra pansarfordon samt över ,000 man %
fangar,. Hans manskapsforluster överstiga redan 50,000 man, (TT fr DNB

X