OCR Output

h5—=1—l:1

Behandlinåen av
ZE and .

Frin London meddelas: Brittiske ministern for flygplansproduktionon,

sir Stafford Cripps, yttrade i ott tal 3/1 på ett baptistmöte om behand—
lingen av Tyskland eftar kriget bl.a.: ”Vi måste bevisligen ordua det
så, att det faller utom sannolikhetens gräns, att tyskarna — vilken
ledning de än ha — åter störta Europa och virlden i krig, De måste ef—
fektivt avväpnas och hindras från att åter rusta upp, säörskilt i luften,
Vi måste också söka draga upp HEuropas gränslinjer enligt ott tryrgare
mönster = ett mönster, som med större sannolikhet bringar fred och

lycka 3t människorna, Vi måste söka avvänja tyskarna från den nazistis—
ka ledningen och de nazistiska idéerna. Vi måste under tillämpande av
värdiga och rättvisa metoder ställa de värsta till räken—
skap. Till det tyska folket skulle vi såsom kristna vilja säga: "Vi öns—
ka behandla er som bröder och med vänskap; men vi måste hålla på vår
rätt att vidtaga åtgärder för att skydda och hjälpa våra anära curope=
iska bröder, som ni och edra ledare vållat så lidanden, Vi _
önska hjälpa er och föra er tillbaka till det internationella uncinget.
Vi äro icke edra domare — Gud allena kan avkunna domar över mänskliga
handlingar och motiv — men vi komma att vidtaga alla de praktiska åt—
gärder vi kunna för att åstadkomma en trygg period utan krig, under
vilken vi kunna påbörja uppförandet av en permanent byggnad för on var—=
aktig fred, När de lidelser, som framkallats av kriget, slocknat, och
ni kunnat övertyga edra grannar om er uppriktiga önskan om vänskapligt
och fredligt samarbete, kunna ni förena er med alla andra nationer i