OCR Output

:3

Fgrty ssinks .
ningar.

Luftkrigot i

marken, Vid dessa anfall utkimpades—hiftira luftstkidor, — —varvid _ 79—.
_ flygplan—skötos—ned, (TT fi

Amerikanska flottans högkvarter i Stilla havet meddelar 2/1 i en över=
siktsrapport, att amerikanska Gvervattensfartyg under sinkt 2 fient—
liga slagskepp, 5 hangarfartyg, 7 tunga kryssare, mor än 300 lastfartyg
och omkr, 200 andra fartyg,. Amerikanska ubåtar sänkte under årot 468
japanska fartyg på sammanlägt 2;5 miljoner ton. 6,560 fientliga flyg»
plan förstördes under 19h);, (TP)

Brittiska flygministeriet meddelar 2/1 i en övorsikt över flygverksam—=
heten under december minad, att trots att flypvidret under nitterna var
det simsta under hela året fälldes dock 46.340 ton bomber mot mål inom
Tyskland. (TT fr Reuter)

P