OCR Output

b5—1—3 12

Kriget Ea
vistfronten.

frågor som den grekiska bergsbrigadens, nationalgardets och gendarmericts
framtida ställning endast kunde avgöras av en grekisk regering, Han fram—
höll, att en ny grekisk regering omedelbart skulle bildas och under tiden
borde representanterna för EAM:s centralkommitté victa Atgirder för att
snarast göra slut på fientligheterna, då detta kraftigt skulle bidra till
att skapa den anda av lugn i vilken alla överläggningar med den nya gre—
kiska reperingen böra äga rum, Samtidigt som general Scobie överlämnade
detta budskap från regenten riktade han en sista vädjan till delegater—

na att laga så att fientligheterna upphöra på .några timmar genom att
uppfylla hans båda rent militära villkor, (TT fr Reuter)

Tyska överkommandot meddelar g/l: I området sydväst och söder om Bastogne
tilltogo striderna ytterligare i häftighet, P\ Saarfronten och vid
Lothringens nordöstgräns fördjupades terrängvinsten från nyå&rsnatten,
vidgades vårt brohuvud väster om Forbach och överskreds Blies—avsnittet
nordöst om Saargemiind, _I området norr om Rohrbach och i nedre Vogese rna
kastades fienden i flera frontavsnitt ur sina stäillningar, I en efter—
följande framstöt erövrade våra trupper talrika orter söder om Maginot—
linjen. Starka eskadrar tyska bomb—, markstrids— och jaktplan riktade
på nyårsdagsmorgonen ett överraskande slag mot de fientliga flygplatser—
na i det belgisk—holländska området, Enligt hittills föreliggande rap=
porter förstördes genom detta storanfali Atminstone 400 fiendeplan pa