OCR Output

bS—1—3 11

Ungern söker Moskvaradion meddelsde 1/1; att representanter för den 'provisoriska ung.—
vaEensEiliestandL erske regeringen anliint till Moskva för att sluta vapenstillestånd.,
' Delepetionembestår av utrikesminister Janos Gyöngösy, försvarsminister
Janos Yörös och kabinettssekretorare Falogh. (1T f* Router)

Läget i Grekländ. Brittiska utrikesministeriot meddelar 2/1 om hindelscrna i Grekland: En
liten delegation från RAMis centralkommitté under av Zevfos har
mottagits av general Scobic i hans högkvarter, Sammantriiffandet ägde
rum på mandagseftermiddagen. men de grekiska representanterna medförde
ingen bekräftelse pa att EAM och ELAS accentcrade de två villkor för
vapenstillestånd som general Scobie framlade i sina memoranda av den
12 och 16 december, De hävdade i stället att deras memorandum av den
18 decéömber utgjörde förutsättningen för villkorens antagande, Det kan
erinras om att detta memorandum åter tog upp frågan om don grokiska
bergsbrigadens, nationalgardets och gendarmeriets framtida ställning.
General Scobie avgav en ny försökran om sin villighet att förlägga
bergsbrigaden i baracker omedelbart efter det stillestindsvillkoren
uppfyllts men pipekade att don framtida orgarisationen av Greklands na—
kionellb styrkof var en fråga för den nya regeringon att avgöra, Repre—
bentanterna för EAM:is centralkommitté be gorde direfter att bli nottagna
Av regehten. Denna begöäran vidarebefordrades: penast till irkebiskopen,
som i sitt svar uttryckte sin glädjoe över derad borégdvillighet att did=.
kutera frågan om fientlighetornas upphötande. Han understrok att sådäna