OCR Output

;11

NZ Bolsk rege=

ring.

Läget i Grek—
and .

betvingade det gamla året, skola vi bli herrar över det nya. Vad det
in mi brings oss, skol@ vi vars boredda, Det tyska folket kommer att
nedlägga sina vapen först då dot gäkert har segern i sin hand, icke en
gekund tidigare. Hur myckot vi in älska freden, så skall och måste det
dock vare en segerrik fred, som vi aldrig behöva skämmas dver, Det är
vårt orubbliga beslut. (TT fr D82)

Från London meddelas 1/1: Lublins radio förklarar, att Polons nationella
råd i dåg beslöt att förvandla rådet till en provisorisk regering for don
polska republiken, Chef för den nya regeringen blir Morawski, som hit—
tills varit president i det nationella befrielscutskottet, Han bekläder
också posten som utrikesminister, j

I en av den polska telegrambyrån utsiind deklaration betecknar den pols—
ka regeringen i London Lublinutskottets aktion att kella sig en proviso—
risk regoring som ”en laglös handling”. (1T fr Reuter%

Från det allicrade överkommandot i Medelhavsområdet meddelas: Ärkebisko—
pen av Aten och Grekland, Damaskinos, insattes 51/12 som regent i över—=
ensstämmelse med konung Goorg II:s deklaration. (TT fr Reuter)

x