OCR Output

”15—1—1:10

ningens fiender uppträiddej där följdés de omedelbart av hunger, elände
samt politiskt och ekonomiskt kaoki Mnisterh fortsatte: I dessa vilda
stormar har vårt folk stått som en klippa i havet. Dess fiender trodde
redan, att visgon till Berlin lig Uppeni Det för fienden obegripliga har
skett, Det tyska folket och dess ledning tänkte icke på kapitulation.

i en kraftansträngning utån like vunno de åter fast mark under fötterna.
Tfanken triumferade över den råa styrkan. Ingen kris har varit kraftig
hog for att triffa vår livsnerv, Krigets svåräste månader ha kostat oss
mångå svett=— och blodsdroppar, mon de komha utan tvivel att gå till his=—
torien, som det tyska folkets most heroiska prestation, I dem Hrde det
rum, som våra fiender kalla det tyska undret; . Det är emcllertid intet
under, utan resultatet av vår tro, vår kamp och virt arbete, Varest i .
dag endast brinnande ruiner st” kvir, dir skola nya, imponcrande stider
uppstå. Vi leva i en tid av omvärderingar, Det tyska folket allena
förfogar över den man, som är värdig denna tid och som också kommer att
till slut betvinga den. Han är symbolen och inkarnationen av sin tid.
Om Europa räddar sitt liv, då sker detta endast genom honom, De andra
äro eniga endast i sitt hat, i sin diaboliska förstörelselustea, som rik—

. tar sig mot allt, som enligt deras uppfattning är förmer ‘in dem själva,

De kunna visserligen riva ned och men de sakna kraft att ska—
pa något nytt och bättre i stället för vår förödda värld, Och därför
komma de att misslyckas.... Det nya året kommer att finna oss beredda,
on sekund skola vi svikta eller vara modlösa, På samma söätt som vi —