OCR Output

h15—1 1:7

fienders mål, emedan de själva tack vare den propagandistiska pratsamheten hos
sina statsmän och journalister själva erbjuda oss den nödiga upplysningen, ser
hela det tyska folket hur det öde skulle bli, som är det tilltänkt, om det någon—=
sin skulle förlora detta krig, Det tyska folket kommer därför heller icke att
férlora dot, utan det miste och skall vinna det. Ty vad våra fiender kämpa för,
vot bara deras judar, men vad vi kämpa för det står klart för oss ålla, Det är
den tyska människans bestånd, det är vår hembygd, det är vår tvåtusenåriga kul=
tur, det är vårt folks barn och barnbarn, Alltså allt det som över huvud taget
gör livet värt att leva, Därför visar också dotta folk en anda och en hållning;
som berättiga oss att tro på vår egen framtid och av Försynen utbedja oss ett
nådigt bedömande av våäår kamp, Att donna kamp är så gränslöst svår är en följd
av vira fiendors ovan angivna målsättning, Eftersom de ha för avsikt att utrota
vårt folk, försöka de nämligen med denna metod redan under kriget och de anvinda
metoder som den civiliserade mänskligheten ännu icke varit utsatt för, Genom att
slå. sönder våra städer, hoppas de ints bara döda de tyska kvinnorna och barnen
utan framför allt undanröja vår tuseniriga kulturs dokument, vilkas like de icke
kunna uppvisa,... Så ha i år efter dot kungliga Italiens exempel Finland, Rum:i—
nien, Bulgarien och Ungern brutit samman. Det ir emellertid i första hand ett
sammanbrott som resultat av ledningarnas feghet och obeslutsamhet. Dessa själva
kunna i sitt handlande blott förstås såsom framgåendeé ur den borgerliga världens
korrupta och socialt amoraliska atmosf'ir, Det hat som därvid av många statsmän
just i dessa länder ägnats det nuvarande tyska riket är intet annat n det dåli—
ga samvetets röst, ett uttryck av ett mindervärdighetskomplex gentemot en mänsk=