OCR Output

.ägil-lzö

sanna. och skänkte dem inte bara en stark tro utan höllo dem också för kontanta.
Jag skulle nu vid detta årsskifte häremot vilja ge beviset för att detta folk

och denna stat och dess ledande män äro orubbliga i sin vilja och fasta i sin
fanstiska beslutsamhet att under alla omständigheter framgångsrikt genomkämpa
kriget oavsett alla de bakslag, som ödets nycker pålagt oss, och jag skulle tännu
en gång vilja fastslå vad den gångna tiden och nutiden säger oss och vad hela
vfärlden måste veta för framtiden, Vi känna av det gångna och nutiden våra fien=
ders mål. Vad de brittiska och amorikanska statsmännen vilja med det tyska fol=
ket, vad de bolsjevistiska makthavarna och i sista hand de bakom allt stiende in—
ternationella judarna planera som Atgirder mot det tyska folket — detta är oss
bekant, Deras framgångsrika genomförande skulle medföra icke bara att det tyska
riket fullständigt slets sönder, att 15 eller 20 miljoner tyskar transporterades
bort till utlandet, att återstoden av vårt folk förslavades och att vår tyska
ungdom fördärvades, utan dot skulle framför allt leda till att våra miljonmassor
svulto ihjäl. Men bortsett därifrån kan man blott antingen leva i frihot eller
dö i träldom, Medan tidigare dessa fakta kunde utges för och avfärdas som natio—
nalsocialistiska propagandateser, äro de i dag de helt öppet av de ledande stats=—
minnon och pressjudarna i dessa linder doklarerade målen, alltså en proklamation
från fienderegeringarna, Inför detta iroQnellertid också vi beslutna till allt.
Virldon måste vota, att denna stat därför aldrig skall kapitulera, att det nu=—
varande tyska riket liksom alla stora stater i det förgångna på sin vig kan ut—
sättas för bakslag, men att dot aldrig skall lämna denna väg. Man måste veta,
att den nuvarande statsledningen delar sitt folks bekymmer och lidanden mon ald=
rig av bekymmer cller lidanden skall tvingas kapitulera,... Emedan vi känna våra