OCR Output

h5=1—1:5

av de avgörande utan den moest avgbrande faktorn i den curopciska historien och
därmed i världshistorien över huvud tagot; 2/ att man inte har en aning om den
nationalsocialistiska staten, att man saknar varje förståelse för denna folkidés
väsen, att de prestationer, som den nationalsocialistiska regimen under de svå=—
raste omständigheter har fullgjort, förblivit och vil också i fortsättningen kom—
ma att förbli fördolda för de flesta människorna i de oss omgivande länderna,
emedan informationerna om det offentliga livet och därmed bildandet av den all=
männa opinionen där omhänderhas endast av judar och alltså framträda i förvriden
och förljugen form, Man vet därför synbarligen icke ens nu att den nationalso—
cialistiska staten icke kan avlösas vare sig av bolsjevismen ellsr av don demokra—
tisk=plutokratiska idévärlden — såframt man över huvud taget kan tala om en så—
dan — eftersom båda i Tyskland genom sina prostationar visat sig odugliga och i
övrigt resultaten av deras verksamhet i de av dem behärskade länderna blott
stå som det mest avskräckande exempel; 5/ att man & andra sidan i dessa länder
har känt något annat, som den överväldigande majoriteten av det sunda tyska fol—
ket icke känner, nämligen en liten klick salongspolitiker och salongsgeneraler,
vilka i fullständig avsaknad av insikt om sin egen andliga, politiska och mili—
tära betydelselöshet försökte inbilla världen att de en dag genom en statskupp
skulle kunna ta makten och därefter erbjuda en kapitulation, såsom redan har skett
i Italien, Finland, Ungern, Rumänisn och Bulgarien, Ju mindre vara fiender dir—
for kinde det tyska folket, ju obetydligare deras kunskap om den nationalsocia~
listiska statens visen var, desto hellre byggde de på dessa karaktärslösa perso=—
ners försäkringar och höllo deras fantastiska tankegångar och utliggningar för