OCR Output

/

ödets gång, så tillkommer vid sidan av alla mina folkkamraters offsr,
kamp och arbete i hemorten och vid fronten en del av denna förtjänst
även mitt eget arbete och min egen insats. Jag har dirmed blott handlat
i den anda, som jag gav uttryck it vid det minnesvirda riksdagssamman—
trädet den 1 september 1939, då jag förklarade att Tyskland i denna kamp
aldrig skulle nedkämpas vare sig med vapenmakt eller genom tiden och

att ett 9 november 1918 aldrig mer skall upprepas i det tyska rikot., ..
Med sömngångaraktig»—säkerhet betocknade man augusti 19l); som månaden för
den villkorslösa kapitulationen och överenskom kort därefter ott möte
mellan de ledande statsmännen före jul i Berlin, För kort tid sedan
blev så den nya tidpunkten januari och därefter mars 19)h5, Nu förkla—
rar man försiktigt nog, då dessa månader mod rasande fart komma allt
närmare, att tidpunkten är augusti, I juli kommer man sökert att tala
om vintern 19);6, så vida kriget icke dessförinnan faktiskt tar slut, och
då icke genom tysk kapitulation, ty denna kommer aldrig, utan genom den
tyska segorn..,. Om i de demokratiska staterna i vister den ene eller
andre av de ledande männen verkligen skulle tro på allt man dukar upp
för. folken, så kan detta finna sin förklaring blott i tre orsaker:'L/
däri att man över huvud taget alls icke känner det tyska folket och fram=
för allt icke vet, att de senaste trehundra åren i den bakom oss liggan—
de tyska historien icke ge någon bild av det tyska folkets visen utan
blott voro en följdföreteelse till den inrikespolitiska splittringen,
men att detta tyska folk, sedan det har tritt in i historien, icke blott
var, i dag är och i framtiden riktigt på allvar skall bli inte bara en