OCR Output

1j5=1—1:3

Oslo bombarderat,.

Striderna i
Jugosiavien.

UEErOE av Hitler.

Från Oslo moddclas: Oslo anfölls på nyårsaftonens middag av allierade
bombplan, . De fällde ett antal bomber, som föllo ned i stadens centrum
längs én linje från södra delen av Slottsparken ned till Munkedamsvejen.

Den fria jugoslaviska radion meddelar i en kommuniké från Titos hogkvare
ter 31/12, att jugoslaviska och albanska förband i Montenegro efter hår=
da strider ha befriat Kolasin och Matesevo och komhit fram till Mojkovac,
där höftiga strider nu pågå, Därmed har den sista byn i Montenegro be—
friats från de tyska ockupationsstyrkorna, (TT fr Reuter) ä

Prån rikskansler Hitlers högkvarter meddelas 1/1: Med anledning av års=—
skiftet har rikskarsler Hitlér riktat ctt upprop till det tyska folket.
I uppropet heter det bl.a.: ”Endast årsskiftet föranleder mig att tala
i dag,. Tiden har av mig fordrat mer än tal. De bakom oss liggande 12
månadernas händelser, men alldeles sirskilt händelserna den 20 juli, ha
tvungit mig att ägna hela min uppmirksamhet och arbetskraft &t den enda
uppgift, för vilken jag sedan många år lever, nämligen mitt folks ödes—
kamp, Ty äveri om våra motstindäre redan tidigare ha profeterat vårt
gammanbrott varje år, så hade de dock gatt särskilda förhoppningar till
året 19h|, Alärig föreföll deni segern vara så nära som under augus ti«=
dagarna förra året, då den ona katastrofen bokstavligen följde på den
andra. D& det trots detta lyckades att in en ging, såsom så ofta, vinda