OCR Output

h5,—1-1_;z

Budskap av tjece»
koslovakiske ut—

Tikesministem.

FPrån London meddelas: Den tjeckoslovakiske utrikesministern Jan Masaryk
riktade på nyårsaftonen ett radiobudskap till sina landsmän, "Tjecko—
slovakiens politik under år 1945 kommer att vila på den solida och oför=
änderliga grundval, som vår överenskommelse och vårt grannskap med Sov=—
jetunionen representerar, Allt som detta medfor skola vi fullgöra till
bokstav och anda utan tvekan och utan kompromisser, ..., Ibland talar
man om oss som en bro mellaen öst och väst, och vissa icke initierade
personer ha t.o.m. utpeket nig som förespråkare för denna tanke, Vi ha
aldrig erbjudit oss att fungera som en bro och komma icke heller att go—
ra det. En bro är något . som man går på. Det passar icke oss, och Ryss—
land och de västra demokratierna behöva icke heller oss som bro, Tjec—
koslovakiens relationer till de övriga grannarna komma att formas i
ljuset av den överenskommelsen. Vi önska ett demo=—
Fratiskt och starkt Polen, men blott ott Polon, som vill samarbeta med
Sovjetunionen, Vi önska ett demokratiskt Ungern, som låter oss leva i
fred, men Atcrigen blott ctt Ungern, som vill samarbota med Sovjetunio=
nen. Detsamma gäller för Jugoslavien, Östorrike och Ruminien, Våra
relationer till de västra allicrade ha icke förändrats och komma oj hel=—
ler att fSrindras. 'Vi skola behöva de västra demokratiernas hjälp för
Ateruppriittandet av vårt nomala ckonomiska och kulturella liv. Med
det nya demokratiska Frankrike skola vi upprätthålla den traditionella
vinskapen. Utan ett starkt Frankrike finns ingen jämvikt i Europa."

(TT fr Reuter)