OCR Output

!F —1_ ul i 1

Neutralitets~
krinkningar.

Svenskt fartyg
krigsforlist.

Budskap av Gö=
-ring.

Svenska försvarsstabon meddelar: 29 och 39/12“f1650 uppropade gånger
främmande flygplan in över svenskt område vid nordöstra landgränsen,
Planen återvände, sedan de boskjutits av luftvärnet, (TT)

I Malmö meddelas 31/12: Sveabolagets Angare "Venersborg" har förlist i
Hanöbukten 20 distansminuter sydvist om Utklippan. Fartyget gick under
efter en explosion, som troligen villats av en torped, Av fartygets be=
sättning, aderton män och tvi kvinnor, riddades endast en man,

(SDS)

Från Berlin meddelas 31/12: Riksmarskalk Göring har riktat ett nyårs=—
budskap till det tyska folket, vari han bl.a, understryker, att endast
om alla krafter sättas in till det yttersta kan man hoppas på en bättre
frantid. Vi veta vad vi ha att vänta, om vi skulle bli trötta och svaga.
Tyskland skulle då drabbas av ett värre öde in t.0.m. de stater, som
fegt och i förtid lagt ned sina vapen och. därmed förrått Europa. De al=~
licradoe lovade dem befriclse, mon istället fingo de inbördeskrig, kaos,
hunger och elände, Det tyska folket står nu på tröskeln till ott nytt
år i fast förtröstan och med oförförat mod, Under Hitlers ledning skall
det vinna den seger och den fred, som alla lingta efter, Den kämpande
fronten och den skapande hemorten äro bådn besjälade av Hitlers vilja.
Han är den pådrivande kraft, som bringar det av honom onade tyska folkets
väldiga kraft till hogsta utveckling. (TT)