OCR Output

=13 :3

Svensk—tyskt han—
delsavEÄ%.

I Stockholm utfärdades 10/i följande kommuniké sv de svenska och tyska
regeringskommissionerna, som förhandlat om ett handelsavtal mellan Sve—
rige och Tyskland: ”De förhandlingar, som förts
svenska och tyska regeringskommissionerna beträffa
varu= och betalningsutbytet under 19l/; avslutades
varit möjligt att träffa ett omfattande avtsl. ]
arna, vilka liksom under 1943 komma att äga rum ge
regeringskommissionerna uppskattats till approxima
De enligt 1942 års svensk—tfska avtal Uverenskomrs, unds
de exportkrediterna komme att plamnässigt återbet

olearingmässigt möjliga varuutbytet får givetvis beräkna
härtill, Den svenska exporten omfattar liksom. tidiga

malm, jirn och stål, trivaror, cellulosa, papper, maskine»r etc,,
ka kol och koks, handels—järn, kemikalier etc. Semtidigt ha överenskom—

4

melser triffats forlingning fUr 19 av det i febr,. 19;3 trac»—

SA 1 4 1
25 iMls&j. KT.

29544 förfallan—
toricken av det

om cicsring. ha av
1

;
3

&
[— se
& t
. m
a
13 03 C H s

a a 4
nuvuass
a

‘fade prisavtalet samt av det privat—låneavtalet, Ett mol—
v C

lan vederbörande svenska och tyska organisationer träffat så öfartsavtal
för 19hl; har jämväl godkänts. Samtidigt ha förts förhandli
lett till en avtalsmässig reglering av Göteborgstrafiken göllande för
1%_11

Härtill lämnar svenska utrikesdepartomentet ui
svensk—tyska clearingens omsättning, som under uppgick till ci:ia
11900 milj. kr. och 1942 till c:a 117g09 mij. kr., utgiord
ora 1,680 milj. kr. Av belopp utgjorde ora 800 milj, kr, in—