OCR Output

hi)ja1 eZ 12

Benesj åter i
ondon,

och icko

parben sia vilja
fakta, Den
bevisat, att

degsa fördrap;
på att den.ena
till dennas f; &
polska nationens Lp?&?&dt
den aldrig orkint och aldrip
lösningar, Polska regeringen. väntar, i
rörande vikten av framtida viEnskapliga relationer mellan de
na i fredens intresse och för att förhindra en tysk himndesktion, och
ätt den därför icke skall underlåta att respektora polska republikens

och dess medborgares intressen,. _T denna tro har pclska regeringen upp= ,
manat den underjordiska motstånderörelsen i Polen att fortsätta och in—
temsifiera sitt motstånd mot do tyska inkräktarna, att undvika alla kon=—
flikter med de framryckande ryska arméerna och att tröida i kontekt med

de ryska befälsställena i händelse av ett återupptagando av de polsk—
ryska relationerma . Om en uo-az-rybkgövergnakpunclh , sådan som polska
regeringen förklarat sig villig a tt ingå, hade föregått de ryska trupper—
nas Överskridande av Dolcas gräns, skulle denna ox(r,__fcwmclse ha möj—
liggjort för de polska underjordiska stjrrurra &1 mordna sin aktion
mot tyskarna med de rv"r"ÅnilitFrvvn rheta:rw i
sor alltj‘imt en sådan övere

Från London meddolas: Tjockeos]

slovakiske prosidenten R uoij anlände 6/1
till London från sitt besök i Moskva., €

C'\
(TT fr Routor])