OCR Output

hl;—1—5:2

USA:s fartygs—
produktion,

Tzsk—izska kri —
Eet.

Från Washington tolegraferas b/lz Ördföranden i Förenta staternas sjö—
fartskommission, konteramiral Emory Land, har för pressen meddelat, att
skeppsbyggnadsproduktionen undér Aren 1942 och 1943 uppgitt till
27,328.358 ton d.w. Den storsta syssols@ttningen inom skeppsbyggnads—
industrin naddes hosten 1943, då över 700.000 arbetare voro i verksamhet
vid 70 varv, Produktionen i ded. var 208 fartyg på drygt 2 milj. ton.
Under hela år 1943 byggdes 1,.896 fartyg, medan produktionen år 1942 upp—
gick till 746 fartyg. s

I Moskvå meddelas officiellt Norr om Nevol fortsatte våra trupper
att fora anfallsstrider och intogb härunder över 100 orter. Järnvägen
fran Velikije Luki till Nevel är till hela sin längd i våra händer,
Trupperna på första ukbainska frodteén ha stormat staden Bjelaja Tserkov.
(TT fr Reuter)
x