OCR Output

hl;—1—l;:2

Det amerikanska

flygets insats,

till, så länge situationen icke kan anses vara mogen ur strategisk syn—
punkt och med tanke på att repressalierna kunde bli så svåra, att polac—
kernas stridsstyrka krossats, innan tiden ännu kommit för ott allmänt
uppror i hela det ockuperade Europa, Det faktum, att denna stund nu
snart är inne, sade Mikolajcyk, torde dock komma att undanröjja dessa mo—
ningsskiljaktigheter mellan ryssar och polacker, och om inga komplika—
tioner uppstå till följd av eventuella ryska anspråk på vissa rolska om—
råden, skola vi gärna samarbeta med ryssarna i en gemonsom stratogiak

/mr n

plan, när de nå Polens territorium. (TT fr Heuter])

Från Washington meddelas 5/1: T en rapport från genoral Honry Arnold till
krigsminister Stimson om det amerikanska arméflygets verksamhet på krigs—
skådeplatsen i Medelhavet meddelas bl.a.: Under ett &rs operationer —
från 8/11 19h2 till 7/11 19h3 — fällde allierade /lygplar ur de nordväst—
afrikanska flygstyrkorna över 92,000 ton bomber mot fientliga anläggning—
ar och tillförselvägar i Medelhavsområdet, Härav fällde amerikanska plan
över 65,000 ton. Vi noterade träffar på mål i UOsterrike. Jugoslavien,
Grekland, Albanien, Frankrike, Nordafrika och Italien, Sammanlagt 5.511
fiendeplan förstördes i luftstrider eller på marken, Mon riknar med att
L,100 av de förstörda planen voro tyska och resten italienska, Inom do
områden, som uppgåvos av fienden, patriffades sammanlast 3.19 plan. Un—
der samma tid sänkte de nordvästafrikanska flygstyrkorna sarmanlagt 185
handelsfartyg på ton, Samtidigt skötp plan frin Malta, Mellorsta
Östern samt ur amerikanska 9:e flygkåren ned Atminstone 2,500 fiendeplan
och föällde 5.000 ton bomber. (rT)