OCR Output

+7 :19

Luftkriget,

Ubitskriget.

Från London meddelas: I ett radiotal till Amerika L/l yttrade chefen för
amerikanska 8:e flygkåren generallöjtnant Ira C. Eaker, att amerikanska
8:ce flygkåren under 193 fillt 55.000 ton bomber över den av tyskarna
besatta delon av Europa och förstört 1;,100 tyska jaktplan samt minskat
den tyska jaktplansproduktionen med nära 40 %. Flygkårens förluster i
bombplan uppgav Eaker till mindre sn ; %. Under var och c n av de två
senaste dagarna ha 1,500 amerikanska plan anfallit kontinenten från Eng—
land, Talaren kontrasterade dessa anfall med den första amerikanska
raiden mot Tyskland 27/1 1943, då 53 flygande föstningar voro i verksam—
het dver Wilhelmshaven, _ Amerikanska bombplan ha nått ända till bortåt
1,300 km in i Tyskland. (TT fr Reuter)

Tyska överkommandot meddelar L/l: I kampen mot den brittisk—mordameri—
kanska sjöfarten sänkte flyget och krigsflottan under dec, månad 35 han—
delsfartyg på 225,200 bruttoton. Av fiendens krigsfartyg sänkte krigs—
flottan 18 jagare, 2 kryssare, ett medelstort krigsfartyg.och en jagare
skadades så svårt, att man kan räkna med att en del av dem förlorats,
Genom flygets och krigsflottans insatser förlorade ryssårna under samma
tid 6 ubåtar. (TT fr DNB)

*