OCR Output

Ll;=1=+2:15

Tal av Attlee.

Tal av Kalinins .

vår gemensamma uppgift att under året övervinna denna poriod av rent
försvar och utdela hårda slag mot motståndaren, till dess den stund kom—
mer, då forsynon kan ge dot tyska folket den seger dot mest av cdllt för—
tjänar. — — —' ifT fr DNB)

Från London meddelas 1/1: Ställföreträdande brittiske premiärministern
Attlee förklarade i ett radiotal 51/12 att utsikterna för 19l};, för Hit—
ler och nazisterna äro dystra, För tyskarna har uppgörelsens stund kom—
mit. 194 kommer för dem att betyda endast ännu våldsammaro anfall, De
kämpa alltjämt med kraft och skicklighet, men hoppet att segra har ut—
sliekts hos dem, Vi kunna därför avsluta detta år i en anda av tacksam—
het för det förflutna och hopp och förtröstan inför framtiden, men vi få
icke låta hoppet ta sig uttryck i någon avmattning och icke heller vår
förgsröstan i självbelåtonhot, Vi kunna icke veta, vilka prövningar som
kunna vänta oss, ty krizet är fullt av överraskningar. Vi veta omeller—
tid, att kriget under 19lW; kommer att blossa upp med tinnu större inten—
sitet in någonsin förut, och vi måste vara beredda att uthörda de svå—
raste förluster, Dot är möjligt, att blir ett segorns år, men det
kan ondast bli det under förutsättning, att vi även i fortsättningen gö—
ra de största anstringningar och icke tillåta, att vad dot vara månde
avväönder oss från vårt huvudmål. (TT fr Router]

Frin Moskva moddelas 1/1, att presidenten i Sovjetunionens högsta råds
presidium, Kalinin, med anledning av årsskiltet har hållit ott tal till