OCR Output

mål. Den plutokratiska världen i västeor må göra sitt landstigningsför—
sök var den vill + det kommer att misslyckas. Försökot att krossa den
tyska hsmorten har gett motsatt resultat mot vad ficnden vintade. För—
soken att stitta den tyska krigsproduktionen ur spel har misslyckats,
Vårt motstånd kommer ej att bli mindre under &r 19l/;, dot kommer att bli
framgångsrikare. Om också de tekniska uppfinningarnas vågskål under år
19h;3 tillfälligt sönkt sig till våra fienders fömrmån, skola vi hömta in
försprånget. Ty den tyska uppfinnarandan har ej holler vilat. Den kom—
mer genom sina.produkter att Aterstilla jimvikten i fråga om de teknis—
ka vapnen, Det nyktra faktum är att våra motståndare, som började kri—
get i förhoppningen på on obotingad seger, hittills överallt ha drivits
tillbaka och att Tyskland, som vid krigets början hade ott livsrum på
£31;, 000 kvkm, nu håller 2,650,000 kvkm bosatta i Europa. — — — Detta
är krigsmaktons lednings och dess soldaters gemensamma förtjinst,. Vad
armén och alla dess förband äv.n dotta år presterat är av det
högsta beröom, — — — Det ryska försöket att bryta igenom mot Europa kom—
mer att på ott ocller annat sött slutgiltigt misslyckas. Jag vet vad jag
därmed kröver av er, mina soldater. — + + Liks stora äro flottans pro—
stationor. Den växer i sin kamp allt mer än i de goemoensamma uppgifter,
som förelagts krigsmakton. Ubåtskrigets skonbara avmattning beror på en
omla teknisk uppfinning på motständarsidan. Vi hålla på att oliminera
denna, och vi äro Örertygade om att detta inom kort skall lyckas, — — —
Aret 1943 är nu slut,. Det har ej blott vägrat motskåndarna vad de hop—
pats utan ävärtom lett till deras kanske svåraste besvikoclse, Det tir nu