OCR Output

Ll;—1—=—2:10

kvinnor och barn, och vidars förluston av så många personliga ägoåclar och små
minnen, vilka i sin många gånger skonbart materiella värdelöshot dock betyda myc—
kot för den som antingon ärvt dem av sina fäder, eller skaffat sig dem gonom spa—
rande och som i dem ser för det mosta oersättliga minnen från gångna tider. För
övrigt skall vedergillningens timmo komma. _ Omvänt har emellortid dotta bombkrig
även en annan sida. . Den som hir har forlorat allt miste veta, att ondast segern
återger honom hans egendom, Endast seger i detta krig skall förvandla våra tyska
städer från ruinhögar till blomstrande sawmh¥%llen. Endast sgern återger miljon—
tals människor arbetsrum och bostad, och endast segern kan skapa ett tillstånd,
som först och frömst omöjliggör varje försök från dessa internationella förbry—
tare att n en gång bringa sådana lidanden över minskligheten, När miljoner mån—
niskor ieke längre ha något att kalla sitt eget, som do kunna förlora, då ha de
bara något att vinna, Den nationalsocialistiska statsledningen är därför beslu—
ton att fora donna strid med don yttersta fanatism och till dess sista konsekvens.
Den kommer häri att skilja sig från don tyska nationens svaga och foga ledning i
virldskriget. + + — Även bönderna voeta, att ctt sammanbrott för Tyskland skulle
betyda slutet för de tyska bönderna, Däörför kan det också för dom finnas bara
ott mål:; att sörja för att vårt folk får de livsmedel som tr o oundgängligen nöd—
vändiga för att kunna genomkömpa donna svåraste strid,. Dst tyska jordbrukets
prestationer äro också cnastående, Do kompletterax av dot arbots, som utföres

av våra miljontals arbstare, vilka framför allt loverera vapon och ammunition till
soldatorna, — + — Tack vare det vildiga livsrum och det stora antal milnniskor,
som i Europa kunna sättas in för vår krigföring, och tack varc vir ärorike bunds—
forvant i Ostasion och do nationcr, som i Europa kiimpa tillsammans mod oss och