OCR Output

fr

3—1—10:2

Ny syrisk kon—

seljpresident.

Nankingregeringen
i krig med USA

0C

o rorivan—

nien.

I stt téelegram frin don fria frenska telegrambyråns korrespondent i Da—
maskus meddelas 9/1, att den syriske konseljpresidenten Arazi avgitt,
Han eftertrides av Djemil Ulchi, som var regeringschef 1920,.

(TT fr Reuter)

Från Rom telegreferas 9/1: Frin Nanking meddelas till Agenzia Stefani, att
Wangehingweis propagandaminister Linposjeng i en deklaration inför det
lagstiftande yuan meddelat, att Nenking—Kina forklarat Forents staterna

och Storbritamnien krig. (T fr Hom)
Från Tokyo meddelas 9/1: Med anledring av Nanking—Kinas krigsförklaring
mot U.S.k&« och Storbritannien har japanska regeringen utsänt en dekla—

ration, vari den bl.a, förklarar, att den intager en fUrsthonds och sym—
patiserande hållning till denna åtgärd, Japans och Nanking—Kinas rege—
ringar ha omedelbart avgivit en gemensam högtidlig förklaring, vari tyd—
ligt fastslås,; att de båda staterna militärt; politåskt och ekonomiskt
med orubblig beslutsamhet cch trohet skols samarbeta i den genensamma

kri gföringen mot Förenta staterna och det brittiska imperiet., 3 deklara—
tionen förklaras vidare, att Japan i väntan på en epokgzörande utveckling
av de japansk—kinesiska relationerna och i förhoppning om ett snabbt upp—
byggande av ett nytt Kina beslutat återlämna alla rent japanska konces—
sioner i Kina samt medge Aterlimnandet av de internationella koncessio—
ner na i Shanghal och Amoy och legationskvarterst i Peiping, Vidsre lover
Japan: att gå med på att upphöva oexterritorislrittigheterna i Kina samt
att på olika områden vidtaga alla åtgärder, som kunna bli till förmån för