OCR Output

h3—1—4:4

West varnade i maj 193Å Sst amerikanska utrikesdepartementet för möjligheten av
en hemlig allians mellan Yysklend och Japan, Dagen efter Minchenavtalet varnade
utrikesminister Hull för varje tanke på att detta avtal tryggade freden eller

var grundat på solida principer., Då tyskarna därefter bosatte Tjeckocslovakien
och italienarna anfSéllo Albanien var detta två slag mot i Buropa,
vilka gjorde Europa medvetet om den fara, som hotade det. Om Italien säger vita
bokef bl.ai: D& ett italienskt anfall mot Frankrike föreföll troligt, riktade
Roosevelt tre gånger en till I den tredje av dessa, den 26/5,
erbjöd sig Roosevelt att vidarebefordra Italiens särskilda önskemål till Stor—
britannien och Frankrike. Den amcrikanske PomambassadSren Bhiilips fick icke ö—
verlimna detta budskap till Mussolini personligen. Ambassadöron dryftade det med
den italienske utrikesministern, som med Mussolinis gillande forklarade, att Ita—
lien fcke kunde anta presidentens förslog och att det var beslutet att fylla sina
förpliktelser i enlighet med alliansfördraget med Tyskland, ~Den italienske ut—
mikesministern informorade Phillips om att Italien. ”änart” gkulle gå in i kriget,
Senare varnade Roosevelt den italienske diktatorm och framhöll, utt om kriget i
Europa skulle utvidga sig s om följå av Italiens inträde, Förenta staternas intres—
de genast skulle beröras på ett skarligt sätt,. Mussolini svarade 1/6, att beslu—
tet att gå in i kriget reden hade Han sade, 'att han föga bekymrade sig
om att Italiens ånträde i krigot betvdde fördubblade amcrikanska anstringningar
att hjälpa de allierade och att varje ny påtrycknin; från presidentens sida en—=
dast skulle göra hans hållning fastars. Om Förenta statornas politik gentemot
Frankrike'heter det: Allmänt sott var denna Dolicik ursprungligen baserad på fast