Page 1510 [1510]
OCR Output

42—12—31 :1

Sinkta Urlogs—
ar *

Under december ha lämnats meddolianden, som ej förut influtit i kalenda—
riet, om sänkning eller svårare skador beträffande bl.a, följande Srlogs—
fartyg:

amerikanska eller brittiska: Tyska överkommandot meddelar 9/12, att en
jagare torpederats, 1//iC, att en jagare sänkts, (TT fr DNB)

brittiska: Brittiska amiralitetet meddelar 6/12, att en ubåt sänkts;
13712, att en jagare sänkts; 16/12, att en ubåt sänkts, (TT fr Reuter) —
Ttalienska hogkvarteret meddelar 5/12, att en ubåt sänkts; 16/12, att en
kryssare eller jagare sänkts; 27/12. att en ubåt sänkts i Medelhavet;
29/12, att en ubåt torpederats i Medelhavet; 31/12, att två ”fientliga”
ubatar sänkts i mellersta Medelhavet. (TT fr Stefani) + Tyska överkom—
mandot meddelar hY12, ett on jagare sänkts i Nordsjöns 12/12. att en "fi~
entlig” jagare sänkts av motortorpedbåtar vid Oran och att en jagare
sänkts i Kanalen; 13/12, att en ”fientlig” jagare sänkts vid Oran; 16/12,
att en ubåt sänkts i Medelhavet. (TT fr DNB)

italienska: Italienska högkvarteret meddelar 22/12, att en jagare sänkts
i (TT fr Stefeni) t P

italienska eller tyska: Prittiska emiralitetet meddelar 22(32, att en
utbEt sörkts i Hedelhavet. (T fr Reuter) tpeT

japanska: Alllerade hogkvarteret i Australien meddelar 2&/12, att en
jagare sänkts vid Salamaua. — Amerikanska marindepartementet meddelar

1/12, att en jagare sinkts av vtåt. (TT fr Reuter)

ryska: Tyska överkommandot meddelar 2l412; att en ubåt sänkts i Svar—
ta Hovect. ((T fr DNB) (fortso)