Page 1509 [1509]
OCR Output

1;2—12—31 :3

Beveridge—planen,

Fartygsproduktio—
nen i1 USA.

Tysk—ryska kri—

get.

Handelskriået.

Från London meddelas 30/12: De bfittiska försäkringgbolagen ha avgivit
ett utlåtende över Beveridgesplanen för den sochala säkerheten, Till de
invändningar, som redan förut framförts av dem, lägga de nu, att en na—
tionalisering av en stor del av deras affärer skulls få salivariigs inter—
nationella återverkningar. Bolagen anse, att ”planen påverkats av poli—
tiska fördomar”. (TT fr Reuter)

Från Washington meddelas 30/12: Enligt presidenten i skeppsbyggarnas riks—
styrelse ha de amerikanska varven under år 1942 byeggt 750 fartyg om 8
milj. ton d,v. (TT fr Reuter)

I ett ryskt kommunikétilligg 3Q/12 meddelas: Vid mellersta Don ha ryssar—
na fortsatt sin offensiv, Tyskarna ha satt in nya reserver och gjort
motanfall for att hejda den ryska framryckningen,. I trakten av Velikije
Luki ha ryska styrkor tagit flera fientliga motståndscentra, Ryska gue—=—
rillaförband ha vid Minsk deltagit i en strid mot reguljöära fientliga
styrkor, som varade i två dagar, Tyskarna satte in 7 bataljoner infan—
teri jämte stridsvagnar och artilleri. (TT fr Reuter)

Tyska överkommandot meddelar 3Q/12: Tyska ubitar ha fortsatt förföljandet
av de söndersprängda resterna av den vid Azorerns upprima konvojen och
sänkt ytterligare | fartyg om 21,000 bruttoton, Därmed har av denna kon—=—
voj forstors sammankgt 19 fartyg om 106,000 bruttoton, Dessutom ha tyska
ubåtar i andra farvatten i nofra och södra Atlanten sänkt 15 fartyg på
sanmanlagt 79, 300 bruttoton, (TT fr DNB)