Page 1508 [1508]
OCR Output

1:2

Arrcstoringar 1i

F ranE rlEe.

Religiösa samfund
i Rumanien.

Brittiska rege—
ringen.

Henderson död,

sjevikiska faran ägnas naturligtvis också stor uppmärksamhet i tyska po—
litiska kretsar vid slutet av ett år. som svetsat den europciska ödesge—

menskapen ännu kraftigare sammsn. ” [TT fr ON
Från London meddelas 30/12: Enligt Parisradion 30/12 har polisen ar—
resterat över 100 personcr i Toulon. (TT.fr Reuter)

Fran Bukarest meddelas: Enligt en 30/12 utfärdad lag ha de religiösa sam—
fund och sekter, som finnas inom Rumänien. upplösts och deras egendom har
Uverförts till staten. (%T £5 DNB/

Officiellt tillkännagåvos i London 30/12 följande nyutnämningar inom re—
geringen: Minister utan portfölj sir William Jowitt, designerad minister
for stads— och landsbygdsplaneringen W.S, Morrison, Postmaster General
kapten H.F.C. Crookshank, minister med säte i de allicrades högkvarter i
nordvistra Afrika Harold Macmillan, Paymaster General lord Che rwell,,parla—
i folkhushållningsdepartementet E, Duncan Sandys, desig—
nerad parlamentssekretorare för stads— och landsbygdsplancringn H.G.
Strauss, finanssekreterare i krigsdepartementet major Arthur Henderson,
finanssekr. i finansdepartementet Ralph Assheton. (TT fr Reuter)

Från London meddelas: Storbritanniens förre ambassadör i Berlin, sir
Nevile Henderson, avled 30/12, i (TT fr Reuter)