Page 1503 [1503]
OCR Output

Lj2=12=30 13

dande

staterna. Storbritannien och deras allierade önska ge Franska Västafrika
varje slag av ekonomisk och militär hjälp för att paskynda den gemensamma
segem. Vi ha kommit till Dakar for att tillsammans med härvarande myn—
di gheter dryfta alla militära problem och göra oss e uppfattning om den
krigsmateriel, som Västafrika har särskilt behov av, Alla tre vapensla«~
gen i Västafrika skola samverka med de allierade i kriget mot Frankrikes
evige fiende." (TT fr Reuter)

Vid en högtidlighet till minne av president Wilson höll amerikanske vi—
cepresidenten Wallace ett radiotal, som berörde Förenta staternas del ta—
gande i världens reorganisering, Wallace yttrade: ”Efter hand som det av
fienden ockuperade territoriet återtages av de förenade nationerna, måste
anstalter för hjälp och iståndsättande vidtagas. Dessa provisoriska åt—
gärder komma att lämna uppslag gom bli till nytta för en mera bestående
Ateruppbyggnadsverksamhet, Man kan redan nu börja ta i övervägande de le—
grundsatserna för en ny världsdanokrati,. Två av dessa grundsatser måste
vara frihet och enhet, d,v, s. en oberoende regim och en centraliserad
statsmakt, Jag tror, att Förenta ståterna lärt sin läxa och äf redo att
åtaga sig ett ansvar, som står i förhållande till dess styrka, De fors
enade nationerna böra tillsätta ett organ, som ka avrusta och kvarhålla
i avrustat tillstånd dem som kunna störa freden,. sant ett organ med upp—
gåft att förebygga ekonomiskt krig och uppmuntra till ekonomisk fred mel—
lan nstionerns, En intemationell domstol bli r trojligen nödvändig för
att bilägga tvister, och dettt förutsätter ett värl?sråd i)någon form.,
forts.