Page 1497 [1497]
OCR Output

112—12—29;:1
Neutralitets=—

EranEhnE.

Svensk ångare
torpederad.

~~Belgisk protest—
aktion.

Fran Hfilsingborg'meddelas: Vid midnatt hatten till 29/12 öppnade luft—
värnet eld mot ett frimmande flygplan, som från danska sidan nirmade sig
kusten. Efter beskjutning vände planet och försvann. (TT)

Enligt telegram till svenska utrikesdépartementet från lastkommittén i
New York har ångfartyget ”Etna” av Hälsingborg, som mätte 44650 ton dod~
vikt, nyligen förolyckats efter torpedering. Hela besättningen är råäd—
dad, (DN)

Belgiska regeringen i London meddelade 2&/12, att alla belgiska domare
och kommunala fö rvaltningsämbetsmän 12/12 nedlade sina som pro—
test mot den tyska inblandningén i den lokala forvaltningen. Tyskarna
hade försökt slå ihop kommunerna för att därigenom avlägsna lokala pat—
riotiska förvaltningsämbetsmän, En del medborgare, som bestredo det lag—
liga i denna åtgärd, pakallade appellationsdomstolens i Bryssel
samhet, och domstolen stod just i begrepp att förklara åtgärden olaglig,
då tyskarna intervenerade för att begära uppskov med utslaget, De tre
domare, som fått handlingarna i målet, vägrade att lyda och arresterades,
varefter de högsta rättsmyndigheterna, däribland medlemmarna av högsta
domstolen, beslöto Blllstandlgt inställa rättsskipningen, i fråga om bå—
de civil=— och brottmål. (TT fr Reuter)

Den tyska förvalt— Rrån Zurich meddelas 2&/12; att det tyska sändebudet i Paris, Abetz, som

gingeå .i Frånkrike.förestod den tyska utrikesreprésentationen i Frankrike och ledde förhand—