Page 1495 [1495]
OCR Output

).;,2.12-&? i2

Tyéka åtgärder i+

Bel gien.
Darlans mördare
dönd,

Giraud e.fter#w

tråder Darlan.

Kriået'ri Nord—
alrika.

Tyske—ryska k gi >

get.

Liksom i Frankrike antar ockupationsmaktens arbetsmarlkmadspolitik i Bel—

gien en allt mera skärpt form, Numera ha ockupationsmyndigheterna

gått till att tvångstransportera bort grbetare, I Lidgesområdet — ha al—

la ungkarlar och barnlösa gifta män i åldern 20 — hO år civilmobilise—

rats, Hirigenom riknar man med att kunna rekrytera % zåliljon manniskor,
(SD

Från de allierades hogkvarter i Nordafrika meddelas officiellt 26/12, att
amiral Darlans mordare dimts till döden, — Ehuru mördarens namn hemlig—
hålles, uppges i London, att han är fransman och att hans mor är italien—
ska, (TT fr Reuter)

I London meddelas 26/12: Det allierade högkvarteret i Nordafrika har ut—
sett general Giraud till amiral Darlans efterträdare. (TT fr Router)

_ Brittiska högkvarteret i Kairo meddelar 26/12: Våra trupper besatte

25/12 Sirte och äro i kontakt med den visterut retirerande fienden.
[TT fr Reutor] ,

Den ryska midnattskommunikén natten till 26/12 meddelar: 25/12 fortsatte
våra trupper i området vid mellersta Don att utveckla sin framgångsrika
offensiv och besatte många samhällen, bl.a, järnvägsstationen Maltsjevs—
kaja, För några dagar s edan gingo våra trupper sydväst om Stalingrad
över till offensiv, De brito fiendens motstånd och återtogo flera orter,