Page 1494 [1494]
OCR Output

;1

Tal av Nyga&rds— Frin London meddelas: I ett tal i radio 25/12 yttrade norske statsminis—

Voldo

tern Nygaardsvold bl.a,.: ” Vi se icke bara fram mot segem och uppgörel—
sen, Vi se ocksA fram mot ytterligare arbete och samverkan. Vi veta,
att det är mycket arbete som måste goras dagarna efter det Norge åter är
ett fritt och självständigt land,. Norges självständighet och odelbarhet
skall tryggas i den utsträckning möänsklig makt förmår. Den nöd och brist
som existerar måste genast avhjälpas. De tömda lagren skola fyllas igen,
utsli tna eller ödelagda produktionsmedel skola ersättas, Innan Norge
åter kan bli vad det var innan tyskarna överföllo oss, kommer det att
finnas gott om arbetsuppgifter för att föra vårt land ytterligare framåt
i kultur, arbete och folklycka, Samtidigt som regeringen söker att or—
ganisera alla krafter och bruka alla nödvändiga medel för Norges befri—
else har den sökt och kommer även i fortsättningen att söka förberoda de
ting jag här har nämnt och många andra som bli aktuella, när Norge åter
är ett fritt land, Regeringen gör icke detta i den tanken att det är den
nuvarande regeringen som skall sitta inne med regeringsmakten och admi—
nistrera Norge efter frigörelsen. Den har som en självkler sak gått ut
ifrån att det är det norska folket som på konstitutionell och demokratisk
grund skall bestämma de linjer som då skola följas och vem som skall ut
öva den administrativa myndigheten.” — Nygaardsvold uttalade sig i de
bittraste ordalag om de krigsförbrytelser som begåtts i Norge och andra
ockuperade länder och förklarade, att Quislingregimens min komma att
ställas inför norska domstolar för att svara för de förbrytelser de be—
gått mot Norge, norska lagar och det norska folket. (TT