Page 1487 [1487]
OCR Output

42—12—2l} :1

Besök hos de
Gaille.

Itali ens utrikes—

hanaeI &

Attentatsmän

dömda,

Handelsavtal
Forenta stater—

na — Mexiko,

Från Londn meddelas 25/12: Den franske överkommissarien i Stilla havet,
konteramiral Dargenlieu, har anlänt till London, (T? fr Reuter)

Från Rom meddelas 23/12, att Italiens utrikeshandel — enligt vad Gayda
upplyser i en ledande artikel — under det gångna året uppgår till en to—
talsumma, som är större än Aren nirmast krigeti 80 % av den ita—
lienska utrikeshandeln under detta år kommer på konto, Vad
livsmedelsimporten betriffar, har Italien från Tyskland i år bl.a, fått
300,000 ton brödsäd, Dessutom har Italien från Rumönien, Ungern och Ba—

natet erhållit betydande kvantiteter vete, (DN)

Fran Istanbul meddelas: Processen med anledning av attentatet mot tyske

ambassadören von Papen avslutades 25/12 i sista instans i Ankara, De

båda ryska anklagade dömdes till tukthus i 16 år 8 mån,.. Domarna mot de

båda anklagade turkiska undersåtarna fastställdes till 10 års tukthus,
(TT fr DNB)

Från Washington meddelas: Ett handelsavtal, som grundar sig på ömsesidig—
hetsprincipen, undertecknades 25/12 av representanter för Förenta stater=—
na och Mexiko, Detta avtal är det tjugosjunde av samma slag som Förenta
staterma ingått med andra länder, sedan utrikesminister Hull år 193l, in—
ledde det goda grannskapets politik. Avtalet .reducerar de tullbarriärer
som stå tt hindrande i vwägen för varuutbytet mellan de båda ländernsa.,

(TT fr Reuter)